Rezultate

Detalii rezultat – Componenta 1

  1. Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare / educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispoziția cetățenilor – Rezultat proiect 1. Campanie teritoriala de informare si conștientizare a minimum 22.080 cetățeni implementată în regiunile SM si SE. / Sub activitate A 2.1. / OS1.
  2. Rezultat program 2 – Grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare / educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenta juridica, puse la dispoziția cetățenilor – Rezultat proiect 2. Campanie online de informare si conștientizare a cetățenilor, privind drepturile legislative ale acestora, implementata. / Sub activitate A 2.2. / OS2/.

Justificare

Nevoia urgenta identificata pentru finanțarea acestui proiect provine atât din necesitatea fireasca de modernizare a societății în ansamblu, cât mai ales datorita impunerilor si asumărilor ferme ale României în cadrul tratatelor încheiate cu instituțiile internaționale. La aderarea la UE, la 1 ianuarie 2007, România mai avea încă probleme legate de nefinalizarea reformei judiciare si de corupție. De aceea, Comisia a instituit mecanismul de cooperare si de verificare (MCV), o măsura tranzitorie prin care sa poată ajuta țara sa remedieze aceste probleme.

Comisia continua sa evalueze evoluția României după aderare pentru a o ajuta sa-si dezvolte si sa-si eficientizeze sistemele administrative si judiciare, astfel încât sa-si poată îndeplini obligațiile aferente statutului de membru al UE si sa poată asigura aplicarea corecta a legislației, politicilor si programelor europene. Faptul ca MCV continua si astăzi după mai bine de 10 ani de la aderarea României la UE este dovada clara a necesitații finanțării acestui proiect. Evaluările Comisiei si rapoartele sale oficiale sunt realizate în urma unei analize si a unei monitorizări riguroase, în baza unui dialog constant între autoritățile române si serviciile Comisiei. Rapoartele se bazează, de asemenea, pe contactele cu alte state membre, societatea civila, diferite organizații internaționale, experți independenți și diverse alte surse. Criteriile de referința pentru România se refera tocmai la eficacitatea si transparența sistemului judiciar, la anumite instituții-cheie în domenii precum integritatea si lupta împotriva corupției la toate nivelurile si la prevenirea corupției. Reforma sistemului judiciar si combaterea corupției sunt aspecte foarte importante în primul rând pentru cetățeni. Odată atinse obiectivele în domeniu, ei își vor putea exercita pe deplin drepturile care le revin în calitate de cetățeni europeni. Deși Rapoartele MCV (2014, 2015, 2016, 2017) si sondajele Euro barometru (2017) au evidențiat o tendința pozitiva spre un progres privind încrederea românilor în sistemul judiciar, încrederea românilor în sistemul judiciar crescând de la 26% în 2007 până la 35% în anul 2016, cele mai mari procente fiind înregistrate în anul 2015, cu 48% si în 2013, cu 44%, se constata nevoia imperioasa a creșterii: – transparenței si integrității sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului si a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia; – creșterii nivelului de acces la justiție al cetățenilor; – creșterii nivelului de informare, conștientizare si educație juridica al cetățenilor referitor la sistemul judiciar.

Deși statisticile perioadei 2007-2016 indica un trend pozitiv, contextul tulbure al legislației juridice / sistemului judiciar in care Romania se zbate in ultimii ani, respectiv anii 2017 si 2018 reprezentând un apogeu atât al schimbărilor legislative cat si al fracturii existente la nivelul societății din perspectiva opiniilor divergente privind modificarea anumitor legislații / coduri esențiale pentru funcționarea societății in ansamblul sau, face ca necesitatea finanțării acestui proiect sa fie cu atât mai pregnanta.

O alta nevoie urgenta a finanțării prezentului proiect provine din necesitatea de eliminare a principalelor vulnerabilități în materia exercitării drepturilor cetățenilor, precum si din necesitatea cetățenilor de a fi informați, educați si conștienți de principalele cai de atac avute la dispoziția atunci când drepturile lor sunt încălcate. Transpunerile principiilor MCV se oglindesc si în Planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015 – 2020 care prevede, printre altele, în cadrul Direcției de acțiune

F,1

Garantarea accesului liber la justiție, următoarele obiective strategice: Obiectiv strategic F.1. Consolidarea sistemului de acordare a asistenței juridice: • Măsura propusa: Organizarea de campanii de informare, educare si conștientizare a populației, în special a grupurilor vulnerabile, cu privire la dreptul la asistența judiciara si modalitățile concrete de accesare a acestor servicii. Obiectiv strategic

F.2.

Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare externa a sistemului judiciar. Activități de prevenire a infracționalității, inclusiv a corupției.

Masuri propuse:

F 2.2. • Organizarea de campanii de informare si conștientizare a publicului larg spoturi publicitare, materiale informative pe teme de interes major, modernizarea site-urilor web, social media. • Întocmirea si distribuirea de broșuri si ghiduri de educație judiciara si conținut tip e-learning cu privire la drepturile omului, sistemul judiciar român, noile prevederi legale în domeniul civil si penal, respectarea legilor si consecințele încălcării acestora. • Prevenirea infracționalității prin acțiuni de popularizare a standardelor de integritate si a masurilor anticorupție în ceea ce privește sistemul judiciar si pentru profesiile organizate în mod autonom, inclusiv mediatorii.

F 2.3. • Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile si implicarea societății civile în special în programele de informare si educare a cetățenilor. Prin enumerarea obiectivelor strategice si a masurilor anterior amintite se poate constata foarte facil ca toate activitățile si sub activitățile propuse ale prezentului proiect sunt complementare cu Planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015 – 2020 si răspund în mod evident nevoii urgente a cetățenilor pentru un acces facil la un sistem de justiție integru si transparent. Având în vedere ca serviciile publice de calitate si accesibile reprezintă atât un drept al cetățenilor cât si o obligație si responsabilitate a autorităților si instituțiilor publice, prezentul proiect își propune tocmai ca rezultat un grad crescut de acces la justiție al cetățenilor prin derularea de campanii de informare si conștientizare cu privire la drepturilor cetățeanului creând-se astfel premisele ca cetățenii sa își exercita drepturile si sa le valorifica în raport cu justiția, în vederea îmbunătățirii accesului si a calității serviciilor furnizate la nivelul sistemului judiciar. Caracterul inovator al proiectului consta în propunerea unor instrumente menite sa ajute cetățenii la cunoașterea si exercitarea propriilor drepturi în relația cu sistemul public în general si, cu precădere, cel judiciar si, de asemenea, la cunoașterea de către cetățeni a principalelor cai de atac, îmbinarea campaniei online cu cea teritoriala având un caracter inovator prin îmbinarea metodelor online / social media cu cele clasice. Prin faptul ca grupul ținta al proiectului este format din cetățeni (inclusiv elevi si studenți), o atenția deosebita fiind alocata femeilor ca si grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile cu care Beneficiarul are o vasta experiența de lucru, se contribuie direct la soluționarea problemelor identificate la nivelul societății / populației, în vederea îmbunătățirii accesului cetățenilor la legislație si justiție. Prin activitățile si sub activitățile propuse, prin obiectivul general si obiectivele specifice, precum si prin rezultatele așteptate ale proiectului se poate constata cu ușurința ca proiectul răspunde în mod evident nevoii urgente identificate si contribuie la soluționarea problemelor identificate la nivelul grupului ținta / cetățenilor, fiind în corespondența atât cu asumările instituționale ale României precum si cu obiectivul, rezultatele si indicatorii POCA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

ObiectiveObiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiective proiect Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului cetățenilor si în special femeilor ca si grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile din regiunile