Principii Orizontale

EGALITATE DE SANSE

Egalitate de gen

Proiectul va respecta principiul egalității de șanse și tratament egal prin următoarele masuri: condiții egale de lucru pentru toți membrii echipei și acces egal la resursele proprii și cele achiziționate în proiect necesare implementării (informație, echipamente, consumabile, spații de lucru); informarea egala a tuturor membrilor echipei de proiect cu privire la obligativitatea respectării principiului egalității de gen; informarea GT cu respectarea acestui principiu prin aplicarea de proceduri clare de identificare și adresare în baza unei metodologii de selecție; asigurarea condițiilor optime astfel încât GT sa poată beneficia de oportunități egale de informare a cetățenilor în privința drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri; asigurarea unei structuri echilibrate bărbați-femei în cadrul GT identificat și informat, o atenție deosebita fiind acordata totuși femeilor ca și grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile; materialele publicate pe site-ul proiectului și pe site-urile de socializare sau mediatizate in orice alt mod vor oferi acces fi egal pentru toți cetățenii; campania de informare, conștientizare va oferi acces egal tuturor cetățenilor în special prin mediul online / social media. Proiectul va respecta principiul egalității de gen, promovând tratamentul egal intre femei și bărbați, fără a se realiza nici o deosebire, excludere, restricție sau preferința, indiferent de gen, orientare sexuala etc. Fiecare membru identificat și informat al grupului ținta va fi liber sa își dezvolte propriile aptitudini și sa își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține.

 

Nediscriminare

 Proiectul va respecta principiului nediscriminării, conform OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicata, respectiv se interzice orice excludere/restricție/preferința, pe baza de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizata, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. Toți membrii echipei de proiect vor beneficia de tratament nediscriminatoriu atât la resursele existente și cât și la resursele achiziționate prin proiect. Toți cetățenii vor avea tratament nediscriminatoriu în privința informațiilor furnizate de către proiect pentru participarea la campania de informare, conștientizare, în special prin faptul ca proiectul va oferi și componente online și social media. Grupul ținta identificat va avea acces nediscriminatoriu în toate fazele proiectului în vederea participării la procesul de informare. Achizițiile proiectului, deși puține la număr în vederea asigurării unui management financiar riguros vor respecta cu strictețe Ordinul 1284/2016, transparenta, neîngrădirea, nediscriminarea și respectarea legii se vor aplica în toate fazele procedurale legala.

Procedurile de atribuire, deși directe nu vor îngrădi participarea la contractare a potențialilor ofertanți.

 

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități se va asigura ținând cont de protecția și promovarea drepturilor acestora pe baza principiilor specifice, printre care: prevenirea și combaterea discriminării; solidaritatea sociala; adaptarea societății la persoana cu dizabilități; promovarea conceptului potrivit căruia persoana cu dizabilități încadrata în munca reprezintă o valoare adăugată pt societate si, mai ales, pt comunitatea căreia aparține etc. Aceștia vor putea accesa mediul fizic, informațional și comunicațional al proiectului pentru a împiedica crearea de noi bariere și apariția unor noi surse de discriminare; facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la noile tehnologii; asigurarea accesului la informațiile proiectului. Astfel persoanele cu dizabilități vor avea acces egal la campania de informare juridica, beneficiind inclusiv de informații privind drepturile persoanelor cu dizabilități si/sau modul în care aceștia își pot apară drepturile. Se respecta astfel Strategia naționala O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități, 2015-2020 precum și Strategia Europeana în domeniul Dizabilității 2010-2020. Plecând din cele doua strategii amintite, în cadrul campaniei de informare, se va crea o componenta referitoarea la promovarea drepturilor juridice pe care persoanele cu dizabilități le au în societate. În acest fel se vor crea premisele conștientizării atât al persoanelor cu dizabilități în privința propriilor drepturi dar și societății în privința respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Aceste valori fac parte din viziunea instituționala curenta a Beneficiarului, proiectul fiind complementar acesteia.

 

DEZVOLTAREA DURABILA

Poluatorul plătește

Prin natura activităților sale, proiectul nu include procese de producție si/sau lucrări de construcții care sa implice utilizarea de substanțe periculoase sau producerea de deșeuri cu impact negativ asupra mediului înconjurător (aer, apa, sol). Cu toate acestea, echipa de proiect pornește în implementarea lui de la faptul ca protecția mediului este un obiectiv de interes public major, ca mediul reprezintă ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, inclusiv unele valori materiale și spirituale, calitatea vieții și condițiile care pot influența bunăstarea și sănătatea omului. Principiile și elementele care vor sta la baza protecției mediului în implementarea proiectului sunt: principiul precauției în luarea deciziei; principiul acțiunii preventive; principiul reținerii poluanților la sursa; principiul “poluatorul plătește”; principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; utilizarea durabila a resurselor naturale; informarea și participarea echipei de proiect la luarea deciziilor. Prin achizițiile sale, deși puține la număr proiectul respecta principiul ,,poluatorul plătește”. În plus, în cadrul activităților și al materialele elaborate, vor fi incluse informații specifice dezvoltării durabile din perspectiva principiului ,,poluatorul plătește”, contribuind astfel la creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor privind protecția mediului.

Protecția biodiversității

In implementarea proiectului se pornește de la faptul ca biodiversitatea reprezintă variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale și complexelor ecologice. Implementarea proiectului nu produce efecte negative asupra mediului și biodiversității, iar activitățile sale contribuie la promovarea principiului biodiversității, respectiv: în cadrul activităților și al materialele elaborate se vor prezenta surse de informare privind cadrul legal aferent protecției biodiversității, cu implicațiile acestuia în activitățile zilnice. Se anticipează ca implementarea acestor masuri va contribui la creșterea responsabilității fața de mediul înconjurător în rândul cetățenilor creând premisele unui rol multiplicator în societate, materialele conținând o descriere a acestor principii.

Utilizarea eficienta a resurselor

Prin activitățile sale, proiectul contribuie la eficientizarea consumului de resurse astfel: promovează utilizarea eficienta a resurselor prin informarea echipei de proiect cu privire la tematica dezvoltării durabile și la: modalitățile concrete de economisire a resurselor pe parcursul implementării proiectului, prin utilizarea eficienta și raționala a hârtiei, imprimarea fața-verso a documentelor și imprimarea doar a documentelor necesare; limitarea impactului negativ al transportului în implementarea activităților prin folosirea mijloacelor de comunicare electronica (site proiect, rețele sociale, masuri de informare/conștientizare/diseminare online etc). În cadrul activităților de informare și de diseminare a tuturor materialelor elaborate, vor fi incluse informații specifice dezvoltării durabile din perspectiva utilizării eficiente a resurselor, contribuind astfel la creșterea gradului de conștientizare al cetățenilor privind protecția mediului și utilizarea eficienta a resurselor. Se anticipează în mod rezonabol ca prin implementarea acestor masuri, activitățile și rezultatele proiectului vor avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor în societate.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Proiectul respecta principiul privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, neproducând emisii de gaze cu efect de sera responsabile de încălzirea globala. Prin activitățile sale nepoluante și cultivarea responsabilității civice, proiectul contribuie indirect la reducerea emisiilor de carbon. În plus, în cadrul activităților și al materialele elaborate, vor fi incluse informații specifice dezvoltării durabile din perspectiva atenuării și adaptării la schimbările climatice, contribuind astfel la creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Reziliența la dezastre

Capitalul uman prin educație, abilitați fizice și deprinderi va avea un rol deosebit în creșterea rezilienței individuale, iar capitalul social prin reciprocitate, încredere, sentiment de apartenența la un anumit grup, include comunicarea și ajutorul reciproc. Deoarece populațiile cele mai vulnerabile, mai sărace și mai marginalizate sunt și cele mai expuse unor riscuri ridicate, creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate al cetățenilor privind protecția resurselor naturale este esențiala pentru supraviețuire și implicit pentru a face fața dezastrelor. Acest demers se va realiza prin prezentarea unor surse de informare privind cadrul legal aferent protecției resurselor naturale în cadrul activităților și al materialele elaborate, contribuind astfel la creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor privind protecția resurselor naturale ca factor fundamental în creșterea gradului de reziliența la dezastre. Prin aceste masuri proiectul contribuie la promovarea principiului rezilienței la dezastre, respectiv informarea și conștientizarea fiind primele etape în dezvoltarea în timp a unor comportamente de răspuns și întrajutorare care pot salva vieți, bunuri și dezvolta comunități unite, gata sa facă fața oricăror încercări.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

SustenabilitateSustenabilitate

Continuarea campaniei teritoriale de informare juridica a cetățenilor, privind drepturile legislative ale acestora (OS1) va fi asigurata și după finalizarea proiectului, aspectele legate de informare conștientizare și în general de