Grup ținta

Grup ținta

Grupul ținta (GT) va respecta cu strictețe prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului specific de propuneri de proiecte, aparținând grupului ținta eligibil al proiectului și va fi format din minimum 22.080 cetățeni, o atenție deosebita va fi acordata femeilor ca și grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile conform prevederilor Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte, pagina 13, subsecțiunea 3.4 și legislației în vigoare, precum și tinerilor, elevilor și studenților, datorita profilului statutar și instituțional al Solicitantului.

Prin grupul ținta selectat se creează premizele unei punți de legătura între activitățile proiectului și cetățeni, inclusiv pentru atingerea obiectivului de îmbunătățire a accesului cetățenilor la legislație și justiție. Grupul ținta eligibil va fi format din minimum 22.080 de cetățeni, dintre care minimum 12.000 vor fi din categoria femeilor ca și grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile și minimum 3.000 tineri /studenți / elevi. Membrii GT vor participa în cadrul subactivitații 2.1 a proiectului, respectiv Campanie teritorială de informare juridica, astfel creându-se premisele de îmbunătățire a accesul cetățenilor la legislație și justiție. Grupul ținta va fi selectat de la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud-Muntenia și Sud-Est, indiferent de județ, localitate, sau proveniența din mediul rural, respectiv urban. Persoanele aparținând grupului ținta eligibil sunt pe deplin relevante pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului și a rezultatelor așteptate ale proiectului și contribuie la rezolvarea problemelor pe care societatea româneasca încă le întâmpina printr-un acces dificil la informațiile juridice menite sa faciliteze accesul la un proces de justiție integru, transparent și eficient. Tuturor persoanelor selectate în grupul ținta li se vor oferi informații și materiale legate de prezentarea și promovarea mesajelor referitoare la prevederile noilor coduri / drepturile cetățenilor/ informațiile privind instituțiile din sistemul judiciar / serviciile oferite de acestea /descrierea activităților, obiectivelor și rezultatelor așteptate ale proiectului / materialele de informare, comunicare și publicitate / materiale conținând implementarea principiilor orizontale realizate în cadrul proiectului. Experții proiectului vor asigura diseminarea informațiilor legate de proiect prin transmiterea materialelor de informare și publicitate în format tipărit către un număr minimum 22.080 cetățeni, prin: semănării si/sau conferințe si/sau mese rotunde si/sau întâlniri fața în fața si/sau orice alte evenimente / ocazii / deplasări ale experților.

Selecția grupului ținta se va realiza ținând cont de principiile orizontale ale proiectului și în special principiul egalității de șanse și al nediscriminării. Selecția grupului ținta se va face fără restricții sau excluderi indiferent de rasa, etnie, limba, religie, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Activități proiectActivități proiect

Activitate 1 : Managementul proiectului Management tehnic proiect Managementul tehnic al proiectului este esențial oricărui tip de proiect finanțat și presupune în special activități multiple și complexe, specifice procesului aferent