Activități proiect

Activitate 1 : Managementul proiectului

  • Management tehnic proiect

Managementul tehnic al proiectului este esențial oricărui tip de proiect finanțat și presupune în special activități multiple și complexe, specifice procesului aferent cererilor de plata si/sau rambursare. Va cuprinde printre altele elaborarea si/sau actualizarea rapoartelor tehnice necesare implementării proiectului, elaborarea si/sau actualizarea si/sau validarea formularelor proiectului, evidența, înregistrarea și arhivarea documentelor proiectului, verificarea si/sau avizarea rapoartelor de activitate și a fiselor de pontaj ale tuturor experților din echipa de management și implementare, precum și corelarea activităților experților cu activitățile proiectului, respectiv resursele bugetare utilizate în vederea atingerii rezultatelor și indicatorilor proiectului.

Planificarea se va face periodic, lunar, trimestrial si/sau ori de câte ori situația proiectului o va impune pentru toate activitățile proiectului, corelat cu alocarea sarcinilor către experții implicați în activitățile necesare implementării proiectului. În acest fel se vor putea previziona consumurile și gestionarea eficienta a resurselor într-un mod cât mai riguros în vederea eficientizării raportului cost eficiența între cheltuieli și rezultate așteptate. Planificarea se va face prin întâlniri de tipul ședințelor de lucru si/sau prin tele /video conferința, după caz, în funcție de necesitățile proiectului.

Monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectului se va face continuu și este strict necesara în vederea atingerii rezultatelor și indicatorilor proiectului, având rolul de a diminua și preveni în mod rezonabil riscurile ce pot apărea în implementarea activităților proiectului. Monitorizarea continua a desfășurării activităților proiectului se va face de către Managerul de Proiect, fiecare expert urmând a avea roluri clare, fără riscul de a exista suprapuneri în sarcinile alocate. În acest sens, se va avea în vedere după caz, evaluarea periodica a performanțelor experților din echipa de proiect, evaluarea periodica a evoluției activităților proiectului, evaluarea periodica a nivelului de realizare a indicatorilor proiectului și a rezultatelor așteptate. În funcție de necesitățile proiectului, planificarea generala și în detaliu a activităților proiectului va cuprinde planificarea generala și în detaliu a activităților proiectului pentru întreaga sa perioada de implementare, planificarea generala și în detaliu trimestriala a activităților proiectului, planificarea detaliata lunara a activităților proiectului, planificarea individuala lunara a activităților proiectului pentru fiecare expert din echipa de management și implementare, orice alta planificare, după caz.

Întreaga subactivitate se va implementa cu respectarea stricta a OUG nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a OUG nr. 37/2016 – modificarea și completarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, prevenind astfel apariția de nereguli în utilizarea fondurilor publice alocate, prin stabilirea unor reguli stricte, cuantificabile, permanent controlabile și ușor de monitorizat respectiv verificat.

Achizițiile proiectului vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene și prevederile Ghidului Solicitantului, Cererea de proiecte POCA specifica apelului de proiecte.

Toate aceste acțiuni vor asigura implementarea corecta a activităților și subactivitaților proiectulului, precum și realizarea indicatorilor și a rezultatelor așteptate ale proiectului, toate având scopul final de a crea premisele îmbunătățirii accesului cetățenilor / populației la justiție.

Responsabil pentru implementare va fi Managerul de Proiect, subactivitatea fiind continua.

Achizițiile publice sunt strict necesare implementării proiectului și se vor efectua cu respectarea stricta a Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile licitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, a Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte, a OUG nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a OUG nr. 37/2016 – modificarea și completarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, prevenind astfel apariția de nereguli în utilizarea fondurilor publice alocate, prin stabilirea unor reguli stricte, cuantificabile, permanent controlabile și ușor de monitorizat respective verificat. Beneficiarul va realiza achizițiile proiectului ținând cont de încadrarea stricta în bugetul estimat și aprobat al proiectului. În scopul implementării activităților se vor achiziționa materiale consumabile / tonnere pentru imprimantele avute deja în dotare ale Beneficiarului precum și hârtie necesara implementării proiectului.

Responsabil pentru implementare va fi Responsabilul achiziții publice. Managementul financiar riguros se va face cu respectarea stricta a OUG nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a OUG nr. 37/2016 – modificarea și completarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, prevenind astfel apariția de nereguli în utilizarea fondurilor publice alocate, prin stabilirea unor reguli stricte, cuantificabile, permanent controlabile și ușor de monitorizat respectiv verificat. Se va ține cont de încadrarea stricta în bugetul estimat și aprobat al proiectului, în acest sens elaborându-se

rapoarte financiare periodice. Achiziționarea resurselor necesare se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene și a prevederilor Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte.

Responsabil pentru implementare va fi Responsabilul financiar, subactivitatea fiind continua.

  • Comunicare și informare proiect

Comunicarea și informare proiectului, inclusiv elaborarea materialelor conținând implementarea principiilor orizontale ale proiectului, este esențiala pentru realizarea obiectivelor și rezultatelor așteptate ale proiectului, fiind complementara cu toate celelalte activități și subactivități. Aceasta se va implementa cu respectarea stricta a Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte, Capitolul 3.2.4. punctul C pagina 11, în sensul prezentării tuturor masurilor de informare, comunicare și publicitate ale proiectului, inclusiv cele referitoare la principiile orizontale ale proiectului și problematici referitoare la dezvoltare durabila, importanța protecției mediului și a dezvoltării durabile, probleme de mediu și tema schimbărilor climatice, egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen, egalitatea de șanse între femei și bărbați, respectiv egalitea de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasa, origine etnica, religie, handicap, vârsta, orientare sexuala etc.

Masurile de informare și comunicare a proiectului, inclusiv a materialelor conținând implementarea principiilor orizontale ale proiectului se vor intersecta cu toate activitățile proiectului, fiind prezente în elaborarea documentelor realizate de către echipa de management, fiind postate pe site-ul proiectului si-sau alte site-uri din mediul online.

Pe site-ul proiectului se va afișa descrierea proiectului, titlul, denumirea beneficiarului, scopul, obiectivele specifice, obiectivul general, rezultatele așteptate, data de începere, perioada de implementare, precum și valoarea totala detaliata pe surse de finanțare. La intrarea în sediul de proiect a Beneficiarului se vor realiza și expune cel puțin un afiș / banner, conținând informații despre proiect, titlul, denumirea beneficiarului, scopul, obiectivele specifice, obiectivul general, rezultatele așteptate, data de începere, perioada de implementare, precum și valoarea totala detaliata pe surse de finanțare.

Prin implementarea acestei subactivități se creează premise de realizare a rezultatelor așteptate și obiectivelor proiectului, precum și a obiectivului de program POCA.

Organizarea conferinței de deschidere a proiectului se va implementa în prima luna a proiectului, cu respectarea stricta a Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte, în sensul prezentării tuturor masurilor de informare și comunicare ale proiectului, inclusiv cele referitoare la principiile orizontale ale proiectului. La conferința de lansare a proiectului vor participa cetățeni, inclusiv femei, elevi, studenți etc., realizându-se astfel un prim pas pentru creșterea accesului la justiție. În cadrul conferinței vor fi invitate și personalități din domeniul dreptului / cadre didactice / practicieni ai dreptului pentru a transmite tuturor participanților modalități concrete de facilitare a accesului la justiție prin masurile și instrumentele pe care proiectul le va dezvolta.

Pentru a mari vizibilitatea evenimentului, la conferința de lansare a proiectul vor fi invitate și persoane / instituții din zona media. Pentru a asigura economii la bugetul proiectului, precum și în vederea asigurării unui management riguros în alocarea fondurilor publice, spațiul în care se va desfășura conferința de lansare a proiectului va fi alocat gratuit de către Beneficiar / parteneri instituționali ai Beneficiarului, fără a mai fi necesara închirierea unor spații conexe, acest aspect aducând valoare adăugată certa proiectului din prespectiva criterului cost-eficiența. Materialele elaborate pentru implementarea acestei subactivități vor respecta prevederile Manualului de Identitate

Vizuala POCA.

Organizarea conferinței de deschidere a proiectului reprezintă primul pas pentru realizarea obiectivelor și rezultatelor așteptate al proiectului, precum și la realizarea rezultatului de program POCA fiind complementara cu restul activităților și subactivitaților proiectului.

Conferința de finalizare a proiectului se va desfășura în ultima luna a proiectului, cu respectarea stricta a Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte, în sensul prezentării tuturor masurilor de informare și comunicare ale proiectului, inclusiv cele referitoare la principiile orizontale ale proiectului. La conferința de finalizare a proiectului vor participa cetățeni, inclusiv femei, elevi, studenți etc., realizându-se un bilanț al rezultatelor și obiectivelor proiectului, inclusiv al modului în care proiectul a sprijinit creșterea a accesului la justiție.

Vor fi invitate personalități din domeniul dreptului / cadre didactice / practicanți ai dreptului pentru a împărtăși participanților modalități concrete de continuare a demersului proiectului și prin alte inițiative similare, complementare. Pentru a mari vizibilitatea evenimentului, la conferința de lansare a proiectul vor fi invitate si

persoane / instituții din zona media.

Pentru a asigura economii la bugetul proiectului, precum și în vederea asigurării unui management riguros în alocarea fondurilor publice, spațiul în care se va desfășura conferința de finalizare a proiectului va fi alocat gratuit de către Beneficiar/ parteneri instituționali ai Beneficiarului, fără a mai fi necesara închirierea unor spații conexe, acest aspect aducând valoare adăugată certa proiectului din perspectiva criterului cost-eficiența. Materialele elaborate pentru implementarea acestei subactivități vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala POCA.

Organizarea conferinței de finalizare va reprezenta atât un bilanț al realizărilor proiectului, cât și un prim pas către identificarea unor demersuri viitoare benefice cetățenilor, contribuind direct la realizarea obiectivelor și rezultatelor așteptate al proiectului, precum și la realizarea rezultatului de program POCA, fiind complementara cu restul activităților și subactivităților proiectului.

Materialele elaborate în cadrul proiectului vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala POCA.

Responsabil de implementarea acestei activități va fi Expertul comunicare, subactivitatea fiind continua.

Se vor elaborară lunar următoarele materiale promoționale: fluturași, afișe, pliante si/sau banner după caz. Acestea vor fi postate pe website-ul proiectului, diseminate online și direct participanților la evenimentele desfășurate in cadrul proiectului. In cadrul evenimentului de lansare a proiectului și al celui de închidere a proiectului vor participa aproximativ 75 cetățeni / fiecare.

Activitate 2 Campanie de informare și conștientizare a cetățenilor

  • Campanie teritoriala de informare juridica

Prezenta subactivitatea presupune elaborarea strategiei și implementarea campaniei teritoriale prin respectarea stricta a prevederilor Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte, fiind în deplina complementaritate cu restul subactivitaților proiectului, are o adresabilitate țintita cetățenilor o atenție deosebita va fi acordata femeilor ca și grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile conform prevederilor Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte, pagina 13, subsecțiunea 3.4 și legislației în vigoare, precum și tinerilor, elevilor și studenților, datorita profilului statutar și instituțional al Beneficiarului.

Astfel, strategia de implementare a acestei subactivități are la baza prezența în teritoriu a unui număr de 8 Experți implementare campanie informare teritoriala, cadre didactice sau persoane cu pregătire / experiența juridica, sub coordonarea unui Expert coordonator campanie informare teritoriala, ce se va ocupa componenta administrativa a operațiunilor necesare.

Prezenta subactivitate va fi demarata in prima luna a proiectului va fi continua fiind implementata in toate cele 24 de luni ale proiectului și presupune deplasarea experților anterior amintiți la nivelul regiunilor Sud Muntenia și Sud Est, în vederea prezentării și promovării mesajelor referitoare la prevederile noilor coduri / drepturile cetățenilor/ informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar / serviciile oferite de acestea /descrierea activităților, obiectivelor si rezultatelor așteptate ale proiectului / materialele de informare, comunicare și publicitate / materiale conținând implementarea principiilor orizontale realizate în cadrul proiectului, în vederea asigurării complementarității cu toate activitățile și subactivitățile proiectului. Experții proiectului vor asigura diseminarea informațiilor legate de proiect prin transmiterea materialelor de informare și publicitate în format tipărit către un număr minimum 22.080 cetățeni, prin: semănării si/sau conferințe si/sau mese rotunde si/sau întâlniri fața în fața si/sau orice alte evenimente / ocazii / deplasări ale experților.

Din grupul ținta propus, o atenție deosebita va fi acordata femeilor ca grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile, conform prevederilor Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte, pagina 13, subsecțiunea 3.4 și legislației în vigoare. Astfel, dintre cei minimum 22.080 cetățeni, minimum 12.000 vor fi din categoria femeilor ca și grup vulnerabil si/sau altor grupuri vulnerabile. Se va o atenție deosebita și tinerilor / studenților / elevilor, minimum 3.000 dintre aceștia fiind din aceasta categorie relevanta pentru profilul instituțional al Beneficiarului.

Masurile propuse vor avea un rol important pentru atingerea rezultatului campaniei teritoriale de informare juridica, precum și pentru atingerea rezultatelor de program POCA și a obiectivelor specifice ale proiectului. Materialele elaborate pentru implementarea acestei subactivități vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala POCA. Responsabili pentru implementarea acestei subactivități sunt cei 8 Experți implementare campanie de informare și conștientizare, cadre didactice sau persoane cu pregătire / experiența juridica, sub coordonarea unui Expert coordonator campanie de informare și conștientizare.

În afara cheltuielilor salariale, pentru implementarea in condiții optime a prezentei sub activități se vor aloca resurse financiare bugetare pentru transportul, cazarea și diurna experților, conform legislației în vigoare. În cadrul acestei subactivități vor fi alocate / prelucrate resursele achiziționate ale proiectului respectiv materialele consumabile / tonnerele pentru imprimantele alocate de Beneficiar precum și hârtia necesara implementării proiectului tiparindu-se materiale de prezentare / diseminare a beneficiilor proiectului, acestea necesitând alocarea de resurse (hârtie, consumabile / tonnere pentru imprimantele alocate de Beneficiar).

Se vor elabora lunar diverse documente sub forma unor materiale de prezentare, cel mai probabil powerpoint. Acestea vor fi elaborate și prezentate cetățenilor de către fiecare din cei 8 Experți implementare campanie de informare și conștientizare, cu ocazia organizării evenimentelor proiectului. Se va elabora și distribui 1 fluturaș / material către minimum 22080 cetățeni.

Grupul ținta este estimat sa fie format din minimum 22080 cetățeni, care vor participa la evenimente de tip semănării si/sau conferințe si/sau mese rotunde si/sau întâlniri fata în fata si/sau orice alte evenimente /ocazii la care vor fi informați / conștientizați de către 8 Experți implementare campanie de informare și conștientizare timp de 24 de luni. Fiecare dintre cei 8 experți vor avea in medie o norma/alocare de 115 cetățeni conștientizați / informați in fiecare luna a proiectului. Estimativ, pentru realizarea acestei norme medii va fi nevoie de organizarea lunara a unui număr mediu de 5-6 evenimente. In cadrul evenimentelor, cei 8 experți vor prezenta participanților informații și documente legate de tematica proiectului. Expertul coordonator campanie de informare și conștientizare va avea sarcina de a asigura locațiile de desfășurare a evenimentelor aferente acestei subactivități.

Scopul elaborării strategiilor aferente activității 2 este oportun din perspectiva faptului ca acest tip activități, cu o complexitate aparte, necesita existenta unei planificări minuțioase și riguroase, ce a fost denumit generic strategie. Strategiile vor fi documente scrise elaborate in cadrul proiectului ce vor conține modul de organizare, desfășurare, planificare și implementare a activităților pe toata perioada de desfășurare a acestora. Strategiile vor reduce posibilele

riscuri ce pot apărea in implementarea oricăror proiecte de o asemenea anvergura. Atribuții 8 Experți implementare campanie de informare și conștientizare: vor elabora elabora lunar materialele necesare pentru desfășurarea și organizarea evenimentelor aferente acestei subactivități și le vor prezenta participanților la evenimentele de informare și conștientizare la care va participa fiecare.

Livrabile lunare 8 experți implementare campanie de informare și conștientizare: Lista de prezenta a fiecărui eveniment in parte, materiale elaborate lunar.

Atribuții Expert coordonator campanie de informare și conștientizare: se va asigura de asigurarea locațiilor necesare desfășurării evenimentelor.

Livrabile Expert coordonator campanie de informare și conștientizare: rapoarte de lucru / lista cu locațiile unde s-au desfășurat evenimente și fotografii cu evenimentele desfășurate.

Campania teritoriala se va desfășura in Sud-Muntenia și Sud-Est. In Sud-Muntenia evenimentele proiectului se vor organiza in județele Călărași, Dâmbovița, Giurgiu și Prahova, in locații din afara municipiilor reședința de județ, respectiv municipiile Călărași, Târgoviște, Giurgiu și Ploiești. In Sud-Est evenimentele proiectului se vor organiza in județele Buzău, Constanta, Tulcea in locații din afara municipiilor reședința de județ respectiv municipiile Buzău, Constanta și Tulcea.

Ținând cont ca, potrivit statutului Fundației, scopul acesteia este atât unul umanitar, cultural și științific, cat și de conservare și dezvoltare a patrimoniului cultural, științific și religios turcotatar, evenimentele proiectului își vor îndrepta atenția și către comunitățile turco-tatare din Romania, unele dintre ele destul de marginalizate/in risc de excluziune, de multe ori tocmai datorita neînțelegerii/necunoașterii drepturilor legislative. Aceste comunități se afla tocmai pe teritoriul unora dintre cele 7 județe anterior amintite, aducând valoare adăugată proiectului și susținând principiile egalității de șanse și al nediscriminării, prin oferirea de șanse egale la informare și educație juridica și acestor tipuri de comunități; in acest sens, titlul proiectului nu a fost ales întâmplător, fiind o îmbinare a unui cuvânt de origine latina cu unul de origine turca.

Facem precizarea ca atât misiunea instituționala cat și activitățile uzuale ale Fundației au ca și prioritate sprijinirea in diverse moduri a grupurilor vulnerabile. Totuși, acestea nu pot fi cu adevărat sprijinite fără o informare corecta a drepturilor legislative ale persoanelor din grupurile vulnerabile le au. De aceea, in cadrul prezentei subactivități se va acorda atenție și grupurilor vulnerabile din regiunile SM și SE.

Facem precizarea ca, in cazul in care, pentru evitarea oricăror suprapuneri in privința grupului ținta cu alte inițiative/proiecte finanțate prin POCA 2014-2020 – Componenta 1 CP8/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate), suntem dispuși sa modificam localitățile de implementare a subactivități 2.1, in cazul in care Autoritatea de Management ne va solicita acest aspect. De asemenea in cazul in care Autoritatea de Management ne va indica faptul ca exista suprapuneri de grup ținta cu alte inițiative/proiecte finanțate prin POCA 2014-2020 – Componenta 1 CP8/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate), suntem dispuși sa conștientizam/informam și alți cetățeni in afara celor 22080 persoane asumate prin proiect, astfel încât, la finalul proiectului sa constituim o baza cu 22080 cetățeni ce nu au mai fost conștientizați in alte proiecte similare finanțate prin POCA 2014-2020 -Componenta 1 CP8/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate). Totuși pentru a diminua riscul existentei unor suprapuneri de grup ținta, vom solicita cetățenilor participanți la evenimentele proiectului sa declare daca au participat la alte evenimente finanțate POCA 2014-2020 – Componenta 1 / Apelul CP8/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor.

  • Campanie online de informare juridica

Prezenta subactivitate presupune elaborarea strategiei și implementarea efectiva a campaniei online de informare juridica, utilizând rețelele de socializare și internetul și va fi în deplina concordanța cu prevederile Ghidului Solicitantului specific apelului de proiecte și va fi în deplina complementaritate cu toate activitățile respectiv subactivitățile proiectului. Ținând cont de amploarea dezvoltării rețelelor de socializare și a internetului, aceasta subactivitate va avea un rol foarte important în realizarea rezultatelor și obiectivelor proiectului, precum și a rezultatelor de program printr-un raport cost eficiența foarte bun.

În prezent, aceasta este modalitatea cea mai puțin costisitoare de a transmite informația și de a realiza informarea și conștientizarea cetățenilor și a societății în ansamblu. Prin aceasta subactivitate numărul persoanelor care pot avea acces la aceste informații este mai mare decât prin alte mijloace (TV, presa scrisa, radio, sesiuni ce implica prezența experților), ținând cont ca utilizarea rețelelor sociale și a internetului a devenit un fenomen de masa. În vederea îndeplinirii rezultatelor așteptate ale proiectului se va utiliza un număr cât mai mare de rețele sociale, prin crearea unor conturi / pagini noi si/sau prin utilizarea paginii de internet a Beneficiarului si/sau, după caz, prin utilizarea paginilor altor Instituții partenere. De exemplu, la momentul depunerii proiectului numai o singura pagina de Facebook a Beneficiarului înregistrează un număr de peste 4.000 de “Aprecieri”, aspect ce se poate verifica accesând link-ul https://www.facebook.com/FundatiaTuna/, aducând o valoare adăugată certa proiectului.

În aceste condiții este evident ca factorul de propagare a informației poate avea un rol major în eficientizarea obiectivelor și rezultatelor proiectului, mai ales în rândul tinerilor, elevilor și studenților (aceștia fiind în general conectați la fenomenul online), asigurând astfel premisele creșterii accesului cetățenilor la legislație și justiție prin procesul de informare și conștientizare a cetățenilor utilizând rețelele de socializare și internetul. Astfel, se vor promova prin internet și /sau rețele de socializare mesaje referitoare la prevederile noilor coduri, drepturile cetățenilor, promovarea informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea.

De asemenea, se va prezenta descrierea activităților, obiectivelor și rezultatelor așteptate ale proiectului, precum și materialele de informare și comunicare, inclusiv materiale conținând implementarea principiilor orizontale realizate în cadrul proiectului. Materialele elaborate pentru implementarea acestei subactivități vor respecta prevederile

Manualului de Identitate Vizuala POCA.

Aceasta subactivitate este continua, desfășurându-se pe toata perioada proiectului. Responsabil de implementarea acestei subactivități va fi Expertul online campanie de informare și conștientizare.

Se va crea și se va actualiza permanent 1 site al proiectului, se va crea și se va actualiza permanent 1 cont / 1 pagina pentru minimum un cont de socializare al proiectului / de tip Facebook, unde se vor încarcă diverse tipuri de documente / materiale de tip foto, video, text, powerpoint, linkuri și alte formate multimedia, după caz, informări privind stadiul implementării proiectului, informări privind organizarea și desfășurarea activităților și evenimentelor din cadrul proiectului, informări legate de organizarea evenimentelor teritoriale ale proiectului.

Scopul elaborării strategiilor aferente activității 2 este oportun din perspectiva faptului ca acest tip activități, cu o complexitate aparte, necesita existenta unei planificări minuțioase și riguroase, ce a fost denumit generic strategie. Strategiile vor fi documente scrise elaborate in cadrul proiectului ce vor conține modul de organizare, desfășurare, planificare și implementare a activităților pe toata perioada de desfășurare a acestora. Strategiile vor reduce posibilele riscuri ce pot apărea in implementarea oricăror proiecte de o asemenea anvergura. Atribuții Expert online campanie de informare și conștientizare: realizare / elaborare / inițiere website proiect și actualizarea lui permanenta, realizare / elaborare / inițiere cont / pagina website socializare de tip Facebook și actualizarea lui permanenta. Actualizarea se va face prin încărcarea / uploadarea documentelor proiectului. Documentele pot fi materiale de tip text, grafica, foto, video, powerpoint, bune practice, mesaje, informări, linkuri, alte formate multimedia etc. Rolul acestora va fi unul de promovare și de sprijun pentru subactivitatea A2.1., pentru asigurarea complementarității tuturor subactivităților proiectului.

Livrabilele Expert online campanie de informare și conștientizare : print-screenuri / capturi de pe website-ul proiectului / contul de tip Facebook, lista materiale prelucrate și încărcate, rapoarte de lucru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Grup țintaGrup ținta

Grup ținta Grupul ținta (GT) va respecta cu strictețe prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului specific de propuneri de proiecte, aparținând grupului ținta eligibil al proiectului și va fi format din